گزارش سایت‌های کلاه بردار و متخلف شرط بندی توسط کاربران

ما در بتودیر همواره سعی کرده‌ایم تمامی سایت‌های شرط‌بندی را بدون ارائه تحلیل در مورد آنها، معرفی کنیم.

همچنان بر این رسالت استوار خواهیم بود و هرگز نقد یا تحلیلی در مورد سایت های شرط بندی ارائه نخواهیم داد.

اما کاربران سایت بتودیر می‌توانند با بیان تجربیات خود در سایت‌های مختلف به دوستان خود و دیگر بازیکنان شرط بندی در انتخاب یک سایت معتبر و پرهیز از سایت های نامعتبر و کلاه بردار، کمک کنند.

بنابراین لطفا با مراجعه به صفحه «سایت های شرط بندی معتبر» و درج دیدگاه خود در مورد آخرین سایت هایی که در آنها شرط بندی کرده ایده به دیگران در انتخاب سایت شرط بندی خوب کمک کنید.

همچنین ممکن است در برخی موارد بتودیر بتواند شکایت شما از طریق روابط خود در سایت های شرط بندی پیگیری کند.